Ismerd meg az Olajfa Ovit

A gyermek és adottságai Isten ajándéka. A nevelés alapvető színtere a család.

„..olyan vagyok, mint a víruló olajfa, Isten házában élhetek, most és mindörökké.” Zsoltárok 52,10

Olajfa Református Óvoda célja

Minden egyes gyermek egyszeri, soha meg nem ismételhető személyiség attól kezdve, hogy az élet első jelét adta. A legkisebb is teljes ember, gyengesége folytán jogosan jár neki az életre segítő
szeretet.

Különösen azokban az években, amelyekben formálódik. Akik gyermekekkel foglalkoznak, azok alapokat raknak le, szokásokat, jellemeket formálnak. Ily módon tehát az életet építik. A gyermekkor alapozza meg az utána következő éveket. Istentől kapott nyitottsággal fordul.

Mocsáriné Brunner Boglárka

Óvodavezető

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Tóthné Szentkuti Zita

Óvodavezető-helyettes

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Péterné Fekete Edina

Pedagógiai asszisztens

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Vargáné Asbóth Erzsébet

Gazdasági vezető

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s

Monostori Éva

Óvodatitkár

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s

Bagotai Lászlóné

Konyhás

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s

Schvarczkopf János

Udvaros

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s

Küldetésünk

Óvodánk református intézmény ahol keresztyén szellemiségben a keresztyén világkép kialakítása, és a keresztény erkölcs megalapozása a legszentebb feladatunk.

Intézményünk a keresztyén együttélés lehetőségét kínálja fel.
Valljuk, hogy a gyermek Isten ajándéka, a gyermekkor is Isten rendelése, ezért azt sem visszafogni, sem felgyorsítani nem szabad. A gyermeknek joga, hogy hitben, szeretetben, nyugodt és biztonságos légkörben nevelkedhessen. Biztosítjuk a sokoldalú, harmonikus
személyiségfejlődéséhez a megfelelő feltételeket. Figyelembe véve személyiségét, egyéni sajátosságait, képességeit felkészítjük az iskolai életre.

Ennek a kornak nagy jelentősége van a személyiség fejlődésében, amelyet fel kell ismernünk, és a reánk bízott gyermeket „Isten előtt kedves” nevelésben vezetnünk.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek valóban felhőtlen és boldog gyermekkort élhessenek meg óvodánkban. Óvodánk dolgozóinak felelőssége különösen nagy, mert a keresztény közösség nevében nevelünk. Abban a tudatban végezzük munkánkat, hogy Isten nevelői feladatra meghívott és kiválasztott bennünket.

Nevelésünk lényeges eleme a hiteles élet. A szülőket a legfontosabb szövetségesünknek tekintjük

Miért szeretik óvodánkat a szülők?

Az Óvónénik tényleg foglalkoznak, törődnek a gyerekekkel. Vallásos óvoda lévén kiemelkedő erkölcsi és vallási nevelésben, példamutatásban részesülnek Gyermekeink. Az óvoda udvara mindig gondosan ápolt, eu-szintű játékokkal felszerelve.

– Szülői vélemény

Csak csupa jókat tudok mondani-írni az óvódáról és az óvónőkről, dadusokról,óvódavezetőről, valamint a kis pöttömőkről,akiket nagyon-nagyon lehet szeretni,mert látszik rajtuk hogy a szülők,az óvónők még a takarítónéni és karbantartó bácsi is foglalkozik velük!

– Szülői vélemény

Fantasztikusak az Óvónénik, tényleg törődnek a gyerekekkel, nem csak ellátják őket. Az egész óvoda szellemisége, értékrendje példaértékű, igazi ritkaság ez a mai rohanó, pénz-centrikus világban.

– Szülői vélemény

Kellemes környezet, közvetlen és segítőkész emberek fogadnak minket mindig. Az intézmény és a nevelők által közvetített értékek egyeznek a családunk értékrendjével. 

– Szülői vélemény

Mert ebben az óvodában különleges szeretet kapnak a gyermekeink, Isten munkálkodik az óvónéniken keresztül. Lehet, hogy nem a legmodernebb játékok között játszanak, de a kislányom minden reggel azt kérdezi, hogy ma van e ovi, mert szinte röpül, úgy szeret ide járni. Ha tehetné, még hétvégén is menne. Ennél nagyobb öröm pedig nem kell, hogy tudom jó kezekben van és jól érzi magát a szülői háztól távol is. 

– Szülői vélemény

Nagyon kedves, családias hangulatú, emberi léptékű ovi, 4 csoporttal, 9 nagyon felkészült, odaadó, gyermekközpontú, óvónővel, akik a családunk értékrendjével harmonizáló értékeket adnak át a gyermekeinknek. Ráadásul a dadusok is mindent megtesznek, hogy a kisgyermekek jól érezzék magukat. Mindenki ismeri, megismeri egymást, szülők, gyermekek, óvónők, dadusok, sőt még a konyhás néni is névről ismeri az összes kicsit. Az udvar pedig rendezett, színvonalas játékokkal felszerelt, egész évben jól használható, a gyermekek sok időt töltenek a szabad levegőn. 

– Szülői vélemény

Értékeink

1. Játék

A kisgyermek első valódi játszótársa a családban, az óvodában is a felnőtt – a szülő és az óvodapedagógus. Utánozható mintát ad a játéktevékenységre, majd amikor a szabad játékfolyamat már kialakult, bevonható társ marad, illetve segítővé, kezdeményezővé lesz, ha a játékfolyamat elakad. A felnőtt jelenléte teszi lehetővé a gyermekek közötti játékkapcsolatok kialakulását is. Az óvodában fontos a szabad játék túlsúlyának érvényesülése. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a megfelelő feltételek biztosításával a hitre nevelés a gyermekek játékát is áthassa. A közösen átélt vallásos élmények, elhangzott bibliai történtek, ezek szereplői, a liturgikus események is jó játéktémává válhatnak. És így elmélyíthetik az élmények feldolgozását.

2. Munka jellegű tevékenységek

A munka ebben az életkorban szervesen összefonódik a játékkal, annak indítékai is megegyeznek: ilyen az érdeklődés, a kíváncsiság, a tevékenység lehetősége, az eszköz, a műveletek vonzereje motiválja a gyermeket.
Törekedjünk arra, hogy gyermeknek ne kényszer legyen a munka, hanem pozitív élményeken keresztül értse meg, hogy Istentől, mint szeretett lénytől kapjuk feladatainkat.

3. A tevékenységekben megvalósuló tanulás

A gyermekkor az életnek az a szakasza, amikor a legnyitottabb az őt ért benyomásokra, s nyitva áll Isten dolgai iránt. Ebben rejlik a keresztyén óvoda nagy lehetősége. Soha többé nem nyitott ennyire a szíve a szerető Atya Istenről szóló üzenetre, a teremtéshitre és Jézus segítő, gondoskodó cselekedeteire. Feladatunk csupán az, hogy Isten igéjének igazságait közvetítve felkeltsük érdeklődését, hogy még többet akarjon megtudni belőle.

4. Verselés, mesélés

A vers, mese ősi forrása az anyanyelvi nevelésnek, régi értékeket, hagyományokat, szokásokat közvetít a gyermeknek. A magyar gyermekköltészet, a népi mondókázás és verselés a gyermek érzelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A
mese feltárja a gyermekek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viselkedésformáit.

A kisgyermeket születésétől „irodalmi környezet” veszi körül. Az altatók, a dúdolók érzelmi
biztonságát erősítik.

5. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc

A zenei nevelésnek a gyermeki lét egészét át kell hatnia.
A zene hatása olyan formáló erő, amely az egész személyiségre hat. Az értékes zene fogékonnyá teszi az embert a szép befogadására, formálja ízlését és emberi
magatartását. A magyar zenei nevelés szilárd alapja a közös ének, mely hordozza és gazdagítja az anyanyelvi örökséget.

6. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, építés, képalkotás a nevelőmunkánk egészében érvényesülő folyamat, áthatja az óvodai élet többi tevékenységi formáit, amit a mindennapi életben integrálunk.

Nagyon fontos a művészeti nevelés szempontjából az, hogy esztétikus, egyszerű, átlátható, nyugalmat árasztó környezet vegye körül a gyermeket. Feladatunk megismertetni a világ szépségeivel: megcsodálni egy madár énekét, tavasszal a virágzó fákat, megvizsgálni az őszi falevél színeit, egy-egy szép színes mesekönyv
végiglapozgatása mind-mind esztétikai élményt nyújthat a gyermeknek.

7. Mozgás

A tornának, játékos mozgásnak, az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenységeknek teremben és szabad levegőn, eszközökkel és eszközök nélkül, spontán vagy szervezett formában az óvodai nevelés minden napján – az egyéni szükségleteket figyelembe véve – minden gyermek számára lehetőséget kell biztosítani.

Az óvodában a mozgás jelentős szerepet tölt be a gyermekek fejlődésében. Életkori sajátosságuk szerint is a mozgások, valamint a tevékenykedés által szereznek információt, tapasztalatot környezetükről, ezek kapcsán fejlődnek értelmi és szociális képességeik, az egész személyiségük.

8. A külső világ tevékeny megismerése

Az óvodás korú gyermek az őt körülvevő világra kitágult szemekkel néz. Minden érdekli, aktív módon kapcsolatot keres minden dologgal. A gyermek természetében rejlik ez a nyitottság, mely fogékonnyá teszi őt a teremtés iránt. Ez az alap, amire építhetünk.

Az emberek és a természet világával való ismerkedésünk során élünk az információs és
kommunikációs technika eszközeinek használatával is. IKT eszközöket minden esetben az óvodás korú gyermek életkori sajátosságaihoz, kíváncsiságukat figyelembe véve és megfelelő mérték mentén haladva alkalmazzuk, elsődlegesen az óvodapedagógusi munka felkészülő, tervező szakaszában, pl. CD lejátszó, fényképezőgép, internet, laptop, projektor.

9. Matematikai tartalmú tapasztalatok szerzése

A matematikai ismeretek megalapozásában, megszerettetésében nagy szerepe van a játéknak, a játékba való beépítésnek. A témakörök feldolgozásához társasjátékokat, szabályjátékokat alkalmazhatunk. Szükséges a játék során adódó lehetőségek kihasználása.

Konstrukciós játék, építő játék: válogatás, csoportosítás, halmazalkotás, tulajdonságok szerinti számlálás, sorakoztatás, párosítás, névutók, relációk gyakorlása.

Mozgásos játékok: több – kevesebb, számlálás, sorakozás, soralkotás, hosszabb- rövidebb, magasabb-alacsonyabb, gyorsabb-lassabb.

Udvari játék: térfogatmérés, alatta-fölötte, magasabb-alacsonyabb

Szerepjáték: kicsi-nagy, öreg – fiatal

Szabályjáték: több-kevesebb, kívül-belül, nyitott-zárt vonalak, egyenes, görbe.

Óvodánk egészségfejlesztési programja

Testünk a Szentlélek temploma, ezért az óvodában az egészségvédelem és egészségmegőrzés a gyermekek testi és lelki épségének védelmét jelenti.

Célunk az egészséges életvitel igényének kialakítása és a gyermek testi fejlődésének elősegítése az
egészséges környezet biztosítása mellett A gondozási, a testi nevelési és a mozgásfejlesztési feladatok megfelelő ellátásával törekszünk a gyermek egészségének megóvására. Mintakövetés a biztonságot, egészséges életfeltételeket, személyiségfejlesztő tevékenységeket, és
napirendet biztosító közegben valósul meg. A gyermekek egyéni különbözőségét tiszteletben tartó, személyre szóló gondoskodást, nevelést jelent, melynek tevékenységformái:

 • egészséges táplálkozás
 • a szabad játék,
 • az egészséges életmódot alakító cselekvések gyakorlása,
 • mindennapos mozgásfejlesztő tevékenységek,
 • a környezettel harmóniát teremtő spontán tapasztalások.
 • személyi higiéné
 • testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségekhez
  vezetőszerek fogyasztásának megelőzése

A fejlesztés várható eredménye az óvodáskor végére

Váljon a gyermek szokásává és legyen önálló:

 • a tisztálkodásban, a tisztálkodási eszközök megválasztásában és azok használatában
 • a WC használatakor
 • fogápolásban
 • öltözködésben, legyen képes megválasztani a helyes sorrendet
 • önkiszolgáláskor, a kimerített étel mennyiségének megítélésében
 • az adott hőmérsékleti viszonyoknak megfelelő ruházat kiválasztásában

Megfelelően használja:

 • az evőeszközöket (kés, villa, kanál)
 • a játék és egyéb eszközöket
 • az óvoda és az épület egyéb helyiségeit
 • a környezet tisztántartásában a takarítóeszközöket

Szükség szerint tudjon:

 • cipőt fűzni és kötni
 • gombolni
 • teríteni
 • hajtogatni (szalvéta, takaró, ruházat)
 • ajtót nyitni, csukni, csendben közlekedni
 • természetes ülő testtartással asztal mellett ülni

Lehetőség szerint ismerje meg:

 • a kulturált étkezés szokásait
 • a zsebkendőhasználat módját
 • ruházatának tisztántartási lehetőségeit
 • tartsa be a balesetvédelmi magatartásformákat
 • a szelektív hulladékgyűjtés okát és mikéntjét
 • Segítsen a környezet tisztántartásában a rend megőrzésére irányuló tevékenységben

Óvodai csoportjaink

Ismerje meg a Székesfehérvár Református Ofalja Óvoda csoportjait

Olajfa Református Óvoda története

Óvodánk alapítási éve 1966. Az épület részlegesen felújított, három megfelelő csoportszobával, 25 gyermek részére csoportonként. A három csoportnak két mosdóhelyisége és két öltözője van. Az óvodapedagógusoknak nevelői szoba áll rendelkezésére, amely helye a bibliaórák alkalmainak, logopédiai foglalkozásoknak, szakkönyvtár és foglalkozási eszközök tárolásának is. Az óvoda udvarán többnyire fajátékok vannak, 2 babaház, 3 homokozó, KRESZ-pálya, medence, konyhakert, mely a gyerekek egészségének megőrzését, mozgás- és játékigényük kielégítését szolgálja.

Az 1993. évi Közoktatási törvény lehetővé tette, hogy azok, a szülők, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, erre lehetőséget kapjanak az óvodai nevelés során is. Működjenek olyan óvodák, melynek programjában a keresztyén szellemben való nevelés dominál.

A Székesfehérvári Református Egyházközség 1999–től e törvény értelmében létrehozta az Olajfa Református Óvodát, felmenő rendszerben. A református óvodánk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye. A családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb hétéves korig. Világnézetileg elkötelezett, református keresztyén szellemiséggel nevelő intézmény.

Az óvodánk 1999-es tanévben a leendő kiscsoportban biztosította azokat a tárgyi és személyi feltételeket, amelyek a helyi program bevezetéséhez szükségesek voltak.

2001-től az ovi-suli program bevezetése lehetővé tette, hogy szakképzett hittanoktató-tanító foglalkozzon a gyermekekkel, és hogy az iskolai életmódra felkészítő munkát, valamint az iskola
beindítását segítse elő. 2002 – től ezzel lehetőség nyílt a végzős nagycsoportos óvodásaink számára a Református Általános Iskolába való továbblépésre.

2005. szeptember 1-től négy csoportos lett az intézményünk, 95 férőhellyel. Az intézmény fő tevékenysége:Az óvoda funkciója óvó-védő, szociális intézmény. 3 éves kortól a tanköteles korig, nevelő-személyiségfejlesztő, világnézetileg elkötelezett, református keresztyén szellemiséggel nevelő intézmény. Az intézményben 8 főállású óvodapedagógus végez nevelő tevékenységet 4 csoportban. Óvodában 95 gyermek ellátásáról gondoskodunk. Törekedünk arra, hogy a gyermeknek ne kényszer legyen a munka, hanem pozitív élményeken keresztül értse, meg hogy Istentől kapjuk feladatunkat.